Integritetspolicy

Användning av Cookies, Integritetspolicy, Covid 19 policy

Användning av Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats.

Denna textfil läggs på webbanvändarens dator. Våra cookies är så kallade sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) för att minnas din session på vår hemsidan när du förflyttar dig mellan våra sidor och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder Cookies för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen och för att anpassa vår marknadsföring.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Integritetspolicy

Var vänlig och läs följande integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Ändringar meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Hammargruppens hemsida och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Vid frågor kontakta Hammargruppen AB med organisationsnummer 556710-7502 genom att maila till info@hammargruppen.se.

1. Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Även foton, ljudupptagningar eller krypterade uppgifter av olika elektroniska identiteter, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Allmänt om dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller inom EU. Förordningen trädde i kraft den 28 maj 2018 i syfte att säkerhetsställa en likvärdig nivå för skydd av personuppgifter inom unionen och att säkerhetsställa att det fria flödet av personuppgifter inte hindras. För mer information kan du besöka Datainspektionens hemsida.

3. Allmänt om Hammargruppens integritetspolicy

Hammargruppen värnar om din integritet och följer vid var tid gällande lagstiftning. Denna policy gäller enbart för Hammargruppens kunder samt användare av Hammargruppens hemsida. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant

Om du är under 18 år måste du ha din förälders- eller målsmans samtycke för att kunna handla hos oss. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga personer och får vi redan på att vi samlat in sådan information, utan förälder-eller målsmans samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att dessa uppgifter ska raderas.

4. Användning av personuppgifter

Genom att vara med i Hammargruppens kundlista accepterar du att Hammargruppen samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Hammargruppen ska kunna tillhandahålla de produkter som tillhandahålls via Hammargruppens webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Hammargruppen lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Hammargruppen förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat

Hammargruppen kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom exempelvis polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Hammargruppen annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hammargruppen överför inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter. Genom denna integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

5. Ändamål för behandling av personuppgifter

Hammargruppen använder personuppgifter främst för att kunna administrera dina inköp och ditt konto hos oss via “Min Sida”. Detta krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om nödvändiga uppgifter inte lämnas måste vi neka dig köp.

I övrigt använder Hammargruppen personuppgifter för att kunna skicka ut information om nyheter i företaget eller dess produkter samt för att våra kunder skall kunna använda vår hemsida samt göra beställningar via densamma. Detta görs också för att kunna informera om nyheter i sortimentet samt olika kampanjer.

6. Lagringstider

Hammargruppen sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Vi sparar dock aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål

Dina personuppgifter sparas i tre (3) år eller tills att du som kund valt att aktivt radera din information. Därefter kommer endast information som är nödvändig utifrån bokföringslagen att sparas.

Hammargruppen gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär exempelvis att Hammargruppen raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger

7. Tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter

Vi är de enda som äger informationen som samlas in om dig. Din personligt identifierbara information kommer inte säljas eller bytas ut till något annat företag utan ditt samtycke. Hammargruppen vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Detta görs genom att Hammargruppen kontinuerligt utvärderar riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska dessa risker. Vi utbildar därför vår personal kontinuerligt i dataskyddsfrågor.

8. Dina rättigheter

Hammargruppen AB med organisationsnummer 556710-7502, är ansvarig för hanteringen de personuppgifter du lämnar.

Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Hammargruppen få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. Dessa ansökningar lämnas genom att du kontaktar oss via vår mail info@hammargruppen.se

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Hammargruppen med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal eller för att uppfylla bokföringslagens krav. Vidare vill vi informera om att marknadsföring som är kopplad till din webbläsare och som är cookie-baserad måste du själv inaktivera i din webbläsares inställningar.

Covid 19 policy

Aktuellt

Under hösten 2020 återvänder många medarbetare i små och medelstora företag till sina kontorsmiljöer. Det här ställer stora krav på företag att kunna erbjuda medarbetare säkra arbetsmiljöer. Covid-19 är ett virus som inte försvinner. Vi kommer som samhälle att tvingas lära oss att leva med det under lång tid, privat och på jobbet. För Hammargruppen är arbetet med att säkra arbetsmiljön helt central. Hammargruppen har därför vidtagit en rad åtgärder i syfte att skydda medarbetare och verksamhet.

Riskbedömning av arbetsmiljön

Det ingår i Hammargruppens arbetsgivaransvar att bedöma potentiella risker för skada och sjukdom kopplat till arbetsmiljön. Riskbedömning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En risk kan här definieras som sannolikheten för att en farlig händelse eller exponering ska inträffa och konsekvenserna av om det inträffar, i form av skada eller ohälsa.

Covid-19 har bidragit till att Hammargruppen utvecklat arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö. Information för hur vi motarbetar smitta, och gör det svårt för den att spridas mellan människor, är nu en naturlig del av Hammargruppens arbetsmiljöarbete. Målet är även här att minimera risken att medarbetare utsätts för smittorisker under arbetstid.

Konkreta åtgärder hos Hammargruppen

  • Handsprit finns tillgängligt i butiken
  • Rekommenderat avstånd hålls mellan kunder och personal
  • Max 5 kunder i butiken samtidigt
  • Vid slutet av varje arbetsdag desinficeras ytor så som handtag, dörrar, kassaapparaten, datorer och toaletter
  • Våra medarbetare stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom
  • Noggrann handhygien